dalej

Planowanie i wdrażanie strategii

Przeprowadzenie właściwej analizy strategicznej, a następnie trafne określenie celów, wskaźników oraz inicjatyw strategicznych stanowią podstawowe informacje wyznaczające kierunki doskonalenia organizacji. Model analizy strategicznej każdorazowo dostosowujemy do specyfiki działania naszych klientów. Opracowanie architektury w obszarze strategicznym umożliwia w dalszej kolejności dokonanie oceny procesów pod kątem realizacji strategii. Planowanie i wdrażanie strategii powinno dać odpowiedzi na pytania:

  • jakie czynniki makro i mikro otoczenia będą wpływały na naszą organizację?
  • jakie czynniki wewnętrzne są istotne dla osiągnięcia zamierzeń?
  • jakie cele i wskaźniki są do osiągnięcia w poszczególnych perspektywach funkcjonowania organizacji?
  • jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć założone cele i wskaźniki?

Analiza i ocena łańcucha wartości

Opracowana architektura w obszarze strategicznym wskazuje na to co i jak organizacja chce osiągnąć. Analiza i ocena łańcucha wartości dostarcza informacji, które procesy i w jakim stopniu przyczyniają się do osiągnięcia wymaganych poziomów wartości wskaźników strategicznych, oraz jakie miary będą najlepiej informowały o skuteczności realizowanych procesów lub pojawiających się dysfunkcjach. Analiza i ocena łańcucha wartości powinny dać odpowiedzi na pytania:

  • co stanowi wartość dla danej organizacji?
  • w jaki sposób kreowana jest wartość danej organizacji?
  • w jaki sposób procesy wspierają osiąganie najistotniejszych wartości?

Optymalizacja i automatyzacja dokumentacji zarządczej

Organizacje z jednej strony borykają się z nadmiarem dokumentów oraz ich nośników, z drugiej zaś strony z brakiem dostępu do odpowiednich informacji w wymaganym miejscu i czasie. Strategie, polityki, regulaminy, procesy, procedury, instrukcje, zasady, wytyczne i inne dokumenty opisujące funkcjonowanie organizacji muszą być ze sobą spójne, zrozumiałe i łatwo dostępne. W ramach rozwiązania dokonujemy analizy istniejącej dokumentacji zarządczej oraz planujemy jej architekturę, a więc zasady stosowania, sposób wprowadzania nowego dokumentu, tryb dokonywania zmian. Oceniamy również możliwości automatyzacji generowania dokumentacji w oparciu o informacje zgromadzone w opracowanej architekturze organizacji oraz przygotowujemy odpowiednie mechanizmy generowania.

Opracowany model architektury organizacji powinien w maksymalny sposób umożliwiać automatyzację generowania dokumentacji zarządczej, szczególnie tej części, która oparta jest na procesach oraz pozostałych elementach architektury (np. struktura organizacyjna, aplikacje, usługi). Proces wdrażania nowych / zmienionych dokumentów powiązany z procesem zarządzania zmianami zapewni aktualność i spójność posiadanej dokumentacji, co jest niezwykle istotne dla prawidłowości funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania.