dalej

Opracowanie architektury korporacyjnej

Opracowanie architektury organizacji

Najważniejszym etapem opracowania architektury korporacyjnej jest określenie celów jej posiadania. Potrzeby i wymagania wskazują na zasięg pionowy (strategia, procesy biznesowe, IT), zasięg poziomy (organizacyjny) oraz powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami architektury. W ten sposób określamy, jaki zakres informacyjny będzie zawierała architektura organizacji. Sposób przeprowadzenia projektu budowy architektury organizacji jest zawsze dostosowany do szeregu czynników warunkujących optymalne jego przeprowadzenie.

Kliknij aby powiększyć schemat

Koncepcja architektury

Koncepcja zarządzania architekturą organizacji zawiera podstawowe informacje w zakresie planowania, budowania, utrzymania i doskonalenia zarządzania organizacją. Koncepcja jest więc metamodelem budowy i sposobu zarządzania architekturą. Zawiera takie informacje jak:

 • role w zarządzaniu architekturą
 • zasady zarządzania zmianami w architekturze
 • metodykę architektury organizacji

Dobre praktyki

W ramach realizowanych przez nas projektów naszą wiedzę i doświadczenie wspieramy uznawanymi na Świecie dobrymi praktykami, normami i standardami oraz modelami referencyjnymi wykorzystując sprawdzone narzędzia informatyczne.

Przy opisie procesów stosujemy przede wszystkim standardowe metody opisu procesów (np. Value Added Chain, Event Process Chain, BPMN, Value Streem Mapping, TOGAF), ale jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i potrzeby naszych Klientów.

Analiza procesów biznesowych

Kluczowym krokiem na drodze prowadzącej do sprawnie i efektywnie funkcjonujących procesów jest ich analiza. Podejście do analizy procesów jest zawsze uzależnione od celów jej przeprowadzenia i możliwości dostępu do wymaganych danych. Analiza procesów może być prowadzona pod bardzo różnym kątem od analizy wartości i efektywności organizacji, poprzez analizy efektywności procesów, aż po ich analizę czasowo-kosztową. Bez względu na jej przedmiot czy zakres, efekt prowadzonej analizy musi zawsze zapewnić odpowiedź na podstawowe pytanie:

„jak pracować mądrze, a nie tylko ciężko”

i co trzeba zrobić – zmienić – aby tak się stało. Dlatego model analizy procesów, jej zasięg dostosowujemy indywidualnie dla potrzeb każdego projektu.

Reorganizacja i optymalizacja procesów

Aby wykorzystać potencjał tkwiący w organizacji konieczne jest przekształcenie wiedzy o jej możliwościach i ograniczeniach w usprawnienie tworzących ją procesów zachodzących wewnątrz jak i na styku organizacji z jej otoczeniem. Większość zmian organizacyjnych niesie za sobą zmiany w procesach biznesowych. Zmiany te mogą dotyczyć zarówno poziomu strategicznego (np. centralizacja usług wspierających, jak również poziomu operacyjnego (np. automatyzacja przypływu pracy wybranych procesów).

„nawet dobry proces może być wykonywany lepiej”

Wdrożenia systemów informatycznych oraz systemów zarządzania, stanowią tak naprawdę projekty reorganizacji i optymalizacji procesów pod wpływem wykorzystania nowych technologii, czy nowych metod zarządzania.

Reorganizacja i optymalizacja procesów jest najczęściej działaniem ciągłym. Jednakże dla osiągnięcia określonych celów strategicznych zadanie przybiera formę inicjatywy strategicznej, które może być z powodzeniem realizowane w formie projektowej.

 • co jest zakładanym rezultatem procesu?
 • jakie działania są kluczowe dla osiągniecia zakładanego rezultatu?
 • jak optymalnie zorganizować przepływ działań?
 • jaki wejścia zapewnić aby osiągnąć zakładany rezultat?
 • jakie zasoby musi posiadać proces aby osiągał zakładany rezultat?

Wdrażanie systemów zarządzania

Wdrażanie systemów zarządzania opieramy na modelu funkcjonowania danej organizacji (architektura korporacyjna), w którym komponenty modelu są powiązane we wzajemnych relacjach. W ten sposób budujemy rzeczywisty obraz umożliwiający integrację różnych obszarów organizacji, takich jak strategia, ryzyko, jakość, bezpieczeństwo informacji, środowisko, IT. Staramy się, aby model w jak największym stopniu odpowiadał rzeczywistym działaniom danej organizacji, co stwarza możliwości jego wykorzystania w praktyce.

Procesy są podstawą przygotowania i wdrożenia wielu systemów zarządzania, dlatego w naszych usługach, procesy traktujemy jako centralny punkt integrujący poszczególne części architektury oraz uczestników procesów.

Zarządzanie zmianą

 • jaki wpływ na funkcjonowanie organizacji będzie miała planowana zmiana?
 • jak zarządzać portfelem zmian, aby przynosiły one największe korzyści?
 • jak wykorzystać model architektury procesów do usprawnienia procesu zarządzania zmianami?

Zarządzanie zmianą jest obecnie standardem w zarządzaniu organizacją. Niezwykle ważne jest posiadanie procesów umożliwiających podjęcie skutecznej decyzji o wprowadzeniu zmiany, a następnie szybkie zaplanowanie, przygotowanie i wdrożenie zmiany. W naszej ofercie posiadamy rozwiązanie związane z opracowaniem procesu zarządzania zmianami.

Podczas wdrażania złożonych zmian organizacyjnych, a więc takich gdzie zasięg zmiany dotyczy kilku procesów oraz różnych jednostek organizacyjnych (np. wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych), niezwykle istotnym jest czynnik komunikacji.

Właściwie przygotowany model procesów wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami umożliwi:

 • lepsze zrozumienie istoty zmiany
 • analizę i określenie zasięgu zmiany
 • analizę i określenie konsekwencji zmiany
 • poprawę komunikacji pomiędzy zespołami wdrożeniowymi
 • spójną i zrozumiałą koncepcję wdrożenia
 • możliwość szybkiego reagowania na zmiany podczas wdrażania
 • automatyzację w opracowaniu dokumentacji zarządczej umożliwiającej uruchomienie zmiany oraz zachowanie spójności i aktualności dokumentacji