dalej

Zarządzanie Architekturą Korporacyjną

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY ARIS 10.X

Ogólna Architektura ARIS 10.x

Kliknij aby powiększyć schemat

Nowa generacja platformy ARIS jest zorientowana na większe uczestnictwo użytkowników biznesowych w tworzeniu i korzystaniu z modeli procesów biznesowych. Narzędzia ARIS dostarczają nowych funkcjonalności i związanych z nimi możliwości w wielu obszarach zastosowań. Narzędzia te są także dostosowane do ról użytkowników platformy ARIS. Najważniejsze z nich to:

 • Narzędzie do modelowania przez ekspertów procesowych jak i użytkowników biznesowych (ARIS Connect Designer)
 • Narzędzie dostępu do zawartości modeli przez użytkowników biznesowych (ARIS Connect Viewer)

Ważną rolę w platformie ARIS odgrywa także ARIS Architect. Narzędzie to może używane do modelowania i analizy procesów, podobnie jak Designer. Jego głównym przeznaczeniem jest natomiast tworzenie kwerend, skryptów raportujących, konfigurowanie repozytorium oraz przydzielanie uprawnień dostępu.

Centralnym elementem architektury jest serwer ARIS Connect. Serwer ten zapewnia wspólny dostęp on-line do baz w repozytorium z narzędzi dla ekspertów oraz poprzez przeglądarkę w trybie pasywnym i aktywnym, bez konieczności dodatkowej publikacji. W szczególności, serwer ARIS zapewnia:

 • Modelowanie procesów przez ekspertów procesowych z użyciem narzędzi instalowanych na komputerze,
 • Modelowanie procesów przez ekspertów biznesowych w przeglądarce Internetowej,
 • Wewnętrzny, zintegrowany system zarządzania dokumentami podłączanymi do modeli ARIS i ich elementów,
 • Opisową i graficzną prezentację zawartości modeli,
 • Subskrypcję komentarzy do modeli,
 • Publiczne i prywatne grupy użytkowników do wymiany informacji,
 • Obsługę obiegów przepływów pracy (workflow)
 • Scentralizowane zarządzanie użytkownikami,
 • Scentralizowane zarządzanie licencjami.

Narzędzia ARIS dostarczane są z obszernym zestawem konfiguracji modeli, widoków, profili dostępu, kwerend, raportów i obiegów przepływów pracy. Standardowe elementy można w razie potrzeby modyfikować we własnym zakresie, można także tworzyć własne dodatkowe elementy z użyciem tych samych mechanizmów.

Unikalną cechą repozytorium ARIS jest możliwość jego podziału na logiczne bazy danych, na przykład bazę danych dla roboczych modeli, modeli używanych produkcyjnie lub też modeli zarchiwowanych. Każda z baz może mieć oddzielnie przydzielane uprawnienia, także na poziomie elementów wewnętrznej struktury folderów. Modele i całe foldery można przenosić pomiędzy bazami metodą „Przenieść i upuść”. Efekt podziału na modele robocze, zatwierdzone i zarchiwizowane można osiągnąć także w ramach jednej bazy danych, ale możliwość strukturalnego wyodrębnienia baz danych o różnym przeznaczeniu zwiększa elastyczność i opcje nadzoru.

Dedykowany komponent wchodzący w skład serwera ARIS umożliwia scentralizowane zarządzane i elastyczną gospodarkę licencjami. Licencję uprawniającą do korzystania z narzędzia ARIS Designer lub Architect, lub też dostępu przez przeglądarkę, można z łatwością przypisać nowemu użytkownikowi, bez dodatkowych operacji wymagających klucza licencyjnego.

W ramach obsługiwanego przez serwer repozytorium ARIS znajduje się także magazyn plików (ARIS Document Storage). Magazyn jest oddzielnie zarządzany i umożliwia przechowywanie dokumentów oraz plików multimedialnych w folderach o dowolnie definiowanej strukturze. Serwer zapewnia także zarządzanie wersjami dokumentów, ich opisywanie oraz klasyfikowanie. Pliki przechowywane w magazynie plików są udostępniane użytkownikom narzędzi ARIS w celu podłączania do modeli i obiektów.

Obecnie dostępne są narzędzia ARIS w wersji 10.0 SR7 (System Release 11).

Serwer Connect jest dostarczany z konfiguracją opartą na najlepszych praktykach dostępu do zawartości modeli w trybie on-line. Serwer posiada jednak również mechanizm tak zwanej samoobsługowej konfiguracji (Self-Service Configuration), umożliwiających intuicyjne wprowadzanie zmian w i dostosowywanie konfiguracji poprzez dedykowany interfejs.

Naturalnym rozwinięciem możliwości narzędzi ARIS jest portal Ateris Collaboration Hub (ACH), który zintegrowany jest z ARIS Connect, ale może też działać samodzielnie. Główną ideą tego rozwiązania było umożliwienie lepszego wykorzystania stworzonych modeli w życiu organizacji. Innymi słowy od teraz możemy przejść do prawdziwego Zarządzania Organizacją i na co dzień nią zarządzać. Ogólna Architektura rozwiązania ACH

Kliknij aby powiększyć schemat

Ateris Collaboration Hub to w szczególności:

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM)
 • Zarządzanie Audytami
 • Zarządzanie Informacjami co przekłada się na Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzanie RODO
 • Zarządzanie Zmianą
 • Zarządzanie Incydentami
 • Mały CRM

Każdy z ww. modułów jest w pełni zintegrowany z pozostałymi, jednakże może działać też niezależnie. Rozwiązanie te dostosowywane są do potrzeb poszczególnych klientów.

Zarządzanie ryzykiem

Moduł Risk Managment to narzędzie służące do dokumentowania, prezentowania i analizowania ryzyka operacyjnego, a także do wspierania budowania i wdrażania całego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Portal zaprojektowany został jako narzędzie wspomagające pracę wszystkich uczestników systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności: Menedżerów i Właścicieli Ryzyk oraz jednostek organizacyjnych powołanych do zarządzania ryzykiem. Przejrzysty interfejs użytkownika oraz intuicyjny sposób obsługi nie wymaga skomplikowanego i czasochłonnego przygotowania użytkowników. Dostęp do danych odbywa się z różnych poziomów i lokalizacji, dzięki czemu użytkownik otrzymuje jednocześnie wszystkie potrzebne informacje bez względu na rodzaj analizowanych w konkretnym momencie danych.

Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM)

Moduł BCM jest w pełni zintegrowany z system ARIS, tzn. funkcjonuje w oparciu o modele procesów biznesowych udostępnionych w aplikacji ARIS Connect. Proces zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie składa się z pięciu podstawowych etapów, następujących po sobie:

 • analiza wpływu zdarzeń na biznes (zwana dalej analizą BIA),
 • określenie ryzyk dla zasobów krytycznych,
 • opracowanie strategii ciągłości działania,
 • opracowanie planów BCP (Business Continuity Plan),
 • testowanie i aktualizacja planów BCP.

Funkcjonalność ww. modułu BCM wspiera odpowiednie osoby w przedsiębiorstwie w sprawnej i efektywnej pracy, którą należy wykonać w ramach każdego z wymienionych powyżej etapów. W poniższej części dokumentu zostały określone działania jakie wspiera moduł BCM, aby był przydatnym narzędziem wspierającym organizację w procesie zarządzania ciągłością działania.

Zarządzanie Audytami

Moduł audytowy powstał z myślą o wszystkich tych użytkownikach, którzy muszą sukcesywnie dokonywać sprawdzenia zgodności modeli, dokumentacji, procedur z tym co się dzieje w rzeczywistej organizacji. Jednakże nie wyczerpuje to wszystkich możliwości audytowych modułu, ponieważ można w nim przeprowadzić wszelakie audyty dotyczące działania organizacji. Poza audytami procesów, można dokonać audytów typowo jakościowych, związanych z BHP czy z bezpieczeństwem informacji. Rozwiązanie to jest zintegrowane z narzędziem ARIS Architect dlatego można zasilać jest definicjami procesów, struktury organizacyjnej czy diagramami ryzyk. Można także przeprowadzić audyt elementów bez zasilenia z narzędzi ARIS Architect.

Zarządzanie Zmianą

Nierozłącznym elementem utrzymania aktualnej architektury korporacyjnej jest zarządzanie zmianą. Wiadomym jest, że wymaga to od przedsiębiorstw sporego wysiłku jeśli jest to robione ręcznie. Dlatego zostało stworzone rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie tym procesem. Jest to powiązanie narzędzi ARIS, Ateris Collaboration Hub oraz web Methods BPMS. Dzięki unikatowym rozwiązaniom organizacje w całości panują nad publikacją nowych modeli, kontrolą zatwierdzeń i aktualnością dokumentacji organizacyjnej. Schemat działania Zarządzania Zmianą – ARIS – wM BPMS

Ogólna Architektura rozwiązania ACH

Kliknij aby powiększyć schemat

Automatyzacja procesów biznesowych

WebMethods

Firma ATERIS w swoich pracach związanych z automatyzacją procesów biznesowych głównie bazuje na rozwiązaniu firmy Software AG - WebMethods. Produkt ten jest liderem w wielu badaniach Forrestera czy Gartnera, a dla nas najistotniejszym elementem jest fakt mocnej integracji z rozwiązaniami ARIS i zapewnienie automatyzacji zamodelowanych procesów biznesowych.

ARIS Platform - WebMethods

Kliknij aby powiększyć zdjęcie

webMethods to zintegrowany zestaw narzędzi służących do:

 • tworzenie i uruchamianie rozwiązań integrujących,
 • tworzenie i zarządzanie siecią integrującą partnerów (business-to-business),
 • tworzenie i uruchamianie złożonych aplikacji,
 • projektowanie i uruchamianie procesów biznesowych,
 • rozwijanie architektury ukierunkowanej na usługi i administrowanie nią,
 • monitorowanie i poprawę wyników/wydajności działalności gospodarczej.

Pakiet zawiera również narzędzia do instalacji i uaktualniania wchodzących w jego skład programów oraz do przenoszenia rozwiązań nim stworzonych pomiędzy różnymi środowiskami.